2019-09-20

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały  w Katowicach :
Opłata  za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

1.      Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

 • Dzieci przebywają nieodpłatnie w przedszkolu 6 godzin dziennie, tj. od 7:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku. 
 • Za  godziny od 6:30 do 8:00 oraz od 14:00 do 17:00 naliczana jest opłata - zgodnie
  z Uchwałą nr LXI/1263/18  Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018r
  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, która wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, płatne do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego zgodnie ze złożoną deklaracją i stanem faktycznym
 • dziecko 6-letnie, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne od 1 września w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat jest zwolnione z opłaty,
  o której mowa powyżej

2.      Stawka żywieniowa, określona jest Zarządzeniem Dyrektora przedszkola Nr 10/2019 (uwzględniając normy żywienia ustalone przez Ministra Zdrowia i opieki Społecznej oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych.):

 • Stawka żywieniowa wynosi: 8 zł dziennie za 3 posiłki:
 • śniadanie       -2,00 zł
 • II śniadanie   -2,00zł
 • obiad             - 4,00 zł
 • płatne z góry do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie żywione
 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie jest zwracana w następnym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka.
 • Ww. opłaty wnoszą rodzice (opiekunowie prawni) na indywidualne konto dziecka wskazane w Informacji dyrektora

3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.

 • Nieuiszczenie należnej opłaty skutkować będzie wszczęciem procedury dochodzenia należności publiczno-prawnych, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 2019r.,  poz. 1438 ze zm.)

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się